Oxbow Trap, 2009, 40" x 32"


© Soteris Sam Roussi, 2017